záloha stránek, nejsou zde aktuální informace

Mladí badatelé

Nepovinný předmět zabezpečuje výuku žáků mimořádně nadaných, kteří jsou na základě doporučení z PPP integrovaní v rámci běžných tříd.

Mladí badatelé rozšiřují vzdělávací a výchovné strategie vedoucí k naplnění klíčových kompetencí žáků v hodinách prvouky a přírodovědy na I. stupni základní školy. Předmět je zaměřený na získávání nových znalostí, ověřování informací, vysvětlování jevů a zákonitostí běžných v přírodě a na praktickou práci s přírodním materiálem. Cílem je podporovat vnitřní motivaci těchto dětí, touhu po vědění a poznání, naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si otázky a hledat cesty k nalezení správných odpovědí.

Výuka je realizována ve dvouhodinovém bloku jednou za čtrnáct dní v učebně přírodopisu, v chemické laboratoři, v mimoškolních prostorách (odborná pracoviště, multifunkční centrum SPŠCH…) a v terénu v Brně a okolí.

Nabyté vědomosti a dovednosti žáci s jistotou uplatní přímo ve výuce přírodopisu, fyziky a chemie, při oborových soutěžích, ale i v běžném životě.

 

Zpět na Nadané děti