záloha stránek, nejsou zde aktuální informace

Základní škola – II. stupeň

Na II. stupni se systematicky věnujeme nadaným dětem od školního roku 2007/2008. Spolupracujeme s pedagogickou fakultou a pedagogicko-psychologickou poradnou. Školní vzdělávací program respektuje typ nadání dítěte již od raného věku. Dětem je věnována individuální péče a je podporován rozvoj jejich nadání v běžné kmenové třídě. Kromě toho je jim nabízena skupinová výuka v tzv. blocích.

Bloky pro mimořádně nadané děti vedeme na druhém stupni již od školního roku 2007/2008. Bloková výuka zahrnuje jednu nebo dvě vyučovací hodiny dle věku žáků. V průběhu celé výuky žáci tvoří a prezentují své projekty, prohlubují si znalosti a vědomosti, trénují paměť, rozvíjejí logické myšlení, koncentraci, orientaci v prostoru, řeší problémové úkoly, rozvíjí představivost a sebedůvěru. Věnují se nadstandardním úlohám a tématům, například kódování, šifrování, zlatému řezu, úvahám nad nekonečnem, vlastnostem čísla π, matematickým paradoxům, fraktálům, logickým a praktickým úlohám z běžného života apod.

Do výchovně vzdělávacího procesu jsou od roku 1995 začleňovány prvky daltonského způsobu práce.

Při výuce se využívají metody podporující všestranný rozvoj dítěte:

 • kooperativní a problémové učení,
 • logické hry a cvičení,
 • práce s tabulkami a grafy,
 • projektové vyučování,
 • práce s textem a řečnická cvičení,
 • volné psaní a dramatizace,
 • čtenářské dílny,
 • vyhledávání informací, jejich zpracování a prezentace,
 • soutěže a olympiády,
 • deskové hry,
 • učení v souvislostech,
 • matematická soustředění
 • a další.

Zpět