Absolventské projekty – květen 2019

Absolventské projekty – květen 2019

Nezadržitelně se blíží termín prezentací absolventských projektů žáků 9. ročníku. Je to příležitost prezentovat poznatky a dovednosti, které získali v průběhu vzdělávání na základní škole. Při jejich prezentaci mají žáci možnost naplno zúročit svoji kreativitu a osobitý přístup k tématu.

 

Žák by měl zpracováním absolventského projektu prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 1. Schopnost dlouhodobější samostatné a systematické práce,
 2. schopnost vyhledávání a zpracování informací,
 3. schopnost integrovat (spojovat) učivo více vyučovacích předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky,
 4. schopnost napsat vlastní text (úvahu ve formě projektu) na dané téma,
 5. schopnost grafického, popřípadě výtvarného nebo technického zpracování tématu,
 6. schopnost praktické práce s výpočetní technikou – napsat a upravit text pomocí textového editoru v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu,
 7. schopnost svou práci prezentovat.

Harmonogram absolventských projektů

Veškeré informace najdete také ve třetím patře na nástěnce u učebny č. 27.

31. ledna 2019 zahájení absolventských projektů
Absolventské projekty byly zahájeny šestou vyučovací hodinu (OSV) v malé tělocvičně.

1. února – 20. února 2019 volba témat absolventských projektů
Žáci si vybrali téma ze seznamu nebo si zvolili téma vlastní. (již máme za sebou :-))

15. května 2019 – odevzdání absolventských projektů konzultantům ke kontrole (Účastníci zájezdu do anglického Brightonu odevzdají již 10. května p. uč. Vokrojové)

 • Konzultant průběžně kontroluje formu, obsah, gramatickou správnost a typografickou úpravu práce.
 • Vytištění (po odsouhlasení konzultantem a s jeho asistencí) a svázání prací je možné ve škole v dostatečném předstihu před termínem odevzdání.
 • Žáci odevzdají svoji práci (tištěný dokument vypracovaný podle gramatických pravidel a typografických zásad – viz vzory prací, manuály, …) paní učitelce Muzikářové. Po prezentacích bude dokument žákům vrácen.

22. května 2019 – odevzdání prezentací a elektronické podoby absolventského projektu

 • Žák také elektronicky odevzdá dokument ve standardizovaném formátu (DOCX nebo ODT) a ve formátu PDF přes internetové stránky školy (přístupové údaje obdrží žáci od konzultantů). V případě potřeby pomůže s uložením konzultant.

30. května a 31. května 2019 – prezentace absolventských projektů
Prezentace proběhnou ve stanovených učebnách. Neprezentující žáci devátého ročníku budou přítomni prezentacím svých kolegů (nebudou se zdržovat na chodbách a v jiných učebnách).
Hodnocení absolventských projektů

Rozsah projektu přibližně 10–15 stran.
Délka prezentace 10–15 minut, celková délka prezentace včetně dotazů a hodnocení 20 minut.
Všichni žáci by si měli před některým z pedagogů vyzkoušet nanečisto odprezentovat svoji práci.

Manuál pro tvorbu elektronických dokumentů
Vzor projektu, gramatická a typografická pravidla